Notice: well back
#Tên Chính Chủ had just pruned the shoutbox#