Hàm trừ trong excel và cách sử dụng hàm trừ trong excel như thế nào? Để làm phép trừ trong excel nhiều người đã chọn cách làm phép trừ thủ công. Tuy nhiên khi làm thủ công thì sẽ không nhanh chóng và hiệu quả như ta sử dụng các hàm phép trừ để tính toán đúng không các bạn?
Excel không hỗ trợ hàm Trừ, nhưng nếu các bạn cần trừ hai hay nhiều số trong Excel thì các bạn vẫn có thể thực hiện nhanh chóng bằng các cách mà bài viết hướng dẫn dưới đây. Các bạn hãy cùng tham khảo bài viết để biết các cách trừ số trong Excel nhé.

Mô tả
Excel không hỗ trợ hàm trừ, nhưng các bạn vẫn có thể thực hiện phép trừ trong Excel bằng cách sử dụng toán tử trừ “-“ hoặc sử dụng hàm SUM.

Sử dụng toán tử trừ “-“
Khi các bạn sử dụng các toán tử để tính toán trong Excel, kể cả toán từ “-“ thì các bạn cũng cần đặt dấu = trước phép tính. Sau đó các bạn nhập số (tham chiếu ô) và sử dụng toán tử trừ “-“ để trừ các số.

Ví dụ: =5-4 hoặc =B5-B2 (5 trừ đi 4 hoặc số trong ô B5 trừ đi số trong ô B2).

Sử dụng hàm SUM
Hàm SUM là hàm tính tổng trong Excel, các bạn có thể sử dụng mẹo với hàm SUM đó là đặt các dấu – trước các đối số trong hàm SUM (làm âm số hạng, bỏ qua số bị trừ). Như vậy thay vì hàm SUM thực hiện tính tổng, nó sẽ thành trừ các đối số.

Ví dụ: =SUM(5;-2;-2) -> 5 trừ 2 trừ 2.

Hoặc =SUM(B5;-B2;-B1) -> giá trị trong ô B5 trừ giá trị trong ô B2 và trừ giá trị trong ô B1.

Ví dụ cụ thể
Thực hiện phép trừ trong phạm vi một ô
Ví dụ 1: Sử dụng toán tử trừ “-“ trong Excel

Các bạn có thể nhập trực tiếp số bị trừ và số trừ và sử dụng toán tử trừ “-“, lưu ý trước mỗi phép toán trong Excel các bạn đều phải đặt dấu bằng “=” để Excel thực hiện tính toán.

Hàm Trừ Trong Excel & Cách Sử Dụng Hàm Trừ Trong ExcelHàm Trừ Trong Excel & Cách Sử Dụng Hàm Trừ Trong Excel