HỘI CHỨNG THÂY MA (COTARD DELUSION)
1. Khái niệm:

Hội chứng Cotard (hội chứng xác chết biết đi, zombie, cotard delusion hay walking corpse syndrome) là một dạng rối loạn...


Hội chứng thây ma (cotard delusion)

Bài viết có vấn đề gì vui lòng gửi tại đây: https://www.kenhkinhdi.biz/forumdisplay.php?f=183